Presmerovavam do http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/asistovany_styk_zkusenosti_clanek.pdf