Presmerovavam do http://www.klimes.us/mojeprace/jeronym_klimes_nrp_prirucka_mpsv_rasismus_identita.pdf